Anunț – Concurs pentru ocuparea postului de contabil șef

MUZEUL  JUDETEAN  SATU  MARE, organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de conducere, vacante, astfel: Contabil sef – Serviciul Management, dezvoltare resurse umane Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare: a)are cetatenia romana, cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinand Spatiului Economic European si domiciliul in Romania; b)cunoaste limba romana, scris si vorbit; c)are varsta minima reglementata de prevederile legale; d)are capacitate deplina de exercitiu; e)are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate; f)indeplineste conditiile de studii si, dupa caz, de vechime sau alte conditii specifice potrivit cerintelor postului scos la concurs; g)nu a fost condamnata definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului ori contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea. Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt: -Studii superioare de lunga durata absolvite cu diploma de licenta in domeniul stiintelor economice – vechime minima in domeniu 5 ani – bune cunostinte de operare pe calculator. Bibliografie : -Legea administratiei publice locale nr 215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare -Legea nr 273/2006 privind finantele publice locale cu modificarile si completarile ulterioare -Ordin Nr. 1792 /2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, cu modificarile si completarile ulterioare –Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare -Oronanta Guvernului Romaniei  nr. 119/1999 privind controlul intern /managerial si controlul financiar preventiv, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare -Ordinul  nr. 923 / 2014 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv şi a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfăşoară activitatea de control financiar preventiv propriu -Hotărârea nr. 1031/1999 pentru aprobarea Normelor metodologice privind înregistrarea în contabilitate a bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale, cu modificarile si completarile ulterioare –Ordinul nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii, cu modificarile si completarile ulterioare –Legea 53 /2003 Codul muncii, cu modificarile si completarile  ulterioare – Legea 311/2003 a muzeelor si colectiilor publice, cu modificarile  si completarile ulterioare – Legea nr. 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural national mobil, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare – Ordinul 2035/2000 pentru aprobarea Normelor metodologice privind evidenţa, gestiunea şi inventarierea bunurilor culturale deţinute de muzee, colecţii publice, case memoriale, centre de cultură şi alte unităţi de profil,  cu modificarile si completarile ulterioare – Legea 26/2008 privind protejarea patrimoniului cultural imaterial Concursul

Continue reading »

Anunț – Concurs pentru ocuparea postului de muzeograf debutant

MUZEUL  JUDETEAN  SATU  MARE, organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale de execuție, vacante, astfel: Muzeograf debutant – Sectia Etnografie Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare: a)are cetatenia romana, cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinand Spatiului Economic European si domiciliul in Romania; b)cunoaste limba romana, scris si vorbit; c)are varsta minima reglementata de prevederile legale; d)are capacitate deplina de exercitiu; e)are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate; f)indeplineste conditiile de studii si, dupa caz, de vechime sau alte conditii specifice potrivit cerintelor postului scos la concurs; g)nu a fost condamnata definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului ori contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea. Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt: 1 Muzeograf debutant : –   Studii superioare de lunga durata absolvite cu diploma de licenta in domeniul stiintelor socio umaniste –      Cunostinte operare calculator –      Abilitati bune de comunicare –      Cunoasterea unei limbi straine Bibliografie : – Legea 311/2003 a muzeelor si colectiilor publice, cu modificarile  si completarile ulterioare – Legea nr. 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural national mobil, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare – Ordinul 2035/2000 pentru aprobarea Normelor metodologice privind evidenţa, gestiunea şi inventarierea bunurilor culturale deţinute de muzee, colecţii publice, case memoriale, centre de cultură şi alte unităţi de profil,  cu modificarile si completarile ulterioare – Legea 26/2008 privind protejarea patrimoniului cultural immaterial – –Legea 53 din 2003 Codul muncii, cu modificarile si completarile  ulterioare Concursul se va organiza conform calendarului următor: 28 august 2015, ora 15:00: termenul limită de depunere a dosarelor; 02 septembrie 2015, ora 10.00: proba scrisa; orele 13.00 : interviu. Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente: a)cerere de inscriere la concurs adresata conducatorului autoritatii sau institutiei publice organizatoare; b)copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, dupa caz; c) copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari, precum si copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau institutia publica; d) carnetul de munca sau, dupa caz, adeverintele care atesta vechimea in munca, in meserie si/sau in

Continue reading »

Expoziția ”Egiptul faraonilor”

Pe data de 19 februarie 2015, la ora 17.00, la sediul din B-dul Vasile Lucaciu, nr. 21, al Muzeului Județean Satu Mare s-a deschis expoziția ”Egiptul faraonilor”, expoziție dedicată civilizației Egiptului antic, una dintre cele mai interesante și spectaculoase civilizații din istoria omenirii. Prin reconstiturile și obiectele originale expuse, vizitatorii vor putea intra în universul fascinant al culturii și civilizației egiptene antice şi vor putea reflecta la naşterea şi evoluţia cunoscută în decursul a patru milenii de către instituţii, legi şi cutume ale societăţii umane „civilizate”. Prin amenajarea unei camere funerare s-a urmărit surprinderea credinţelor în viaţa de după moarte şi prin aceasta a universului mental al unei civilizaţii, în care sentimentul perenităţii pare să fie ingredientul principal din cadrul misteriosului scenariu ce a dus la realizarea unor lucrări publice de o monumentalitate vecină cu supranaturalul. În sfârșit, prin informațiile expuse pe panouri, vizitatorii vor afla numeroase detalii despre istoria și cultura egipteană veche, precum și despre legăturile acesteia cu alte spații geografice, inclusiv cu teritoriul României de astăzi. În cadrul expoziţiei vor fi expuse numeroase piese originale, precum statuete, amulete, scarabei, podoabe aduse de la zece muzee: un muzeu din Ungaria (Muzeul Ferenc Móra din Szeged) și nouă muzee din România (Muzeul Național de Istorie a Transilvaniei din Cluj-Napoca; Muzeul Național Brukenthal din Sibiu; Complexul Național Muzeal ASTRA din Sibiu; Muzeul de Istorie și Arheologie Maramureș din Baia Mare; Muzeul Țării Crișurilor din Oradea; Muzeul Județean de Istorie și Artă din Zalău; Muzeul Civilizației Dacice și Romane din Deva; Muzeul Județean Mureș din Târgu Mureș și Muzeul de Istorie din Turda). [shashin type=”albumphotos” id=”7″ columns=”4″ size=”150″ ] * *      * De ce o expoziție despre Egiptul antic la Satu Mare? De ce o expoziție dedicată unor ținuturi atât de îndepărtate și străine de noi? În primul rând, Egiptul faraonilor nu aparține doar egiptenilor, ci, întregii umanități. Există un interes viu pentru civilizația egipteană pe cuprinsul întregului glob. Publicul sătmărean merită să vadă, la el acasă, mărturiile materiale ale unei străvechi culturi. În al doilea rând, Egiptul nu a fost o entitate izolată și legături între civilizația egipteană și civilizațiile din spațiul în care trăim noi astăzi au existat încă din mileniul al treilea înainte de Hristos, prin urmare există și un interes direct în organizarea unei expoziții dedicate civilizației egiptene. În al treilea rând expoziţia permite abordarea unor teme eterne ale culturii şi civilizaţiei umane (originea statului, originea birocraţiei, originea artei, originea iconografiei creştine etc.), pentru care este asigurată o altă prezentare decât aceea marxistă, sub care este în genere cunoscută din şcoală civilizaţia egipteană. Civilizaţia Egiptului antic a fost, fără îndoială, una dintre cele mai strălucite civilizaţii ale Antichităţii. Timp de 3000 de ani, în valea Nilului, s-au succedat generaţii de faraoni care au condus Egiptul, primul stat din istorie.”Copii ai Nilului”, egiptenii rămân o civilizatie, o cultura complexă, ce n-a incetat sa-i uimeasca pe istorici. Sunt un exemplu concret al infinitei puteri de creatie, a fanteziei constructive, a materializarii unor credinte magice, tulburatoare, complexe. Locuitorii Egiptului au

Continue reading »