Concurs pentru ocuparea postului de paznic

MUZEUL JUDETEAN SATU MARE, organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție, vacante, astfel:

Paznic -2 posturi studii medii cu normă întreagă în cadrul Secției Cercetare arheologie ( Baza Arheologică Bobald- Carei)
Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

a)are cetatenia română, cetătenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European si domiciliul în Romania;
b)cunoaște limba română, scris și vorbit;
c)are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d)are capacítate deplină de exercițiu;
e)are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familia sau de unitățile sanitare abilitate;
f)îndeplinește condițiile de studii și, dupa caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
g)nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care impiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu exceptia situației în care a intervenit reabilitarea.
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei contractuale de execuție sunt:
• Studii medii;
• Vechime în câmpul muncii și în experiență constituie avantaj;
• Să fie apt medical pentru exercitarea funcției;
• Să fie domiciliat pe raza unei distanțe de aproximativ 10 km.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:
a)cerere de înscriere la concurs adresată conducatorului autoritătii sau instituției publice organizatoare;
b)copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, dupa caz;
c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documéntelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
d) carnetul de muncă sau, dupa caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
e)cazierul judiciar sau o declarație pe propia răspundere că nu are antecedente penale care să-l faca incompatibil cu funcția pentru care candidează;
f)adeverința medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
g)curriculum vitae;
Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătaţii.
În cazul documentului prevăzut la alin. (1) lit. e), candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propia răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.
Actele prevăzute la alin. 1 lit. b)-d) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.
Concursul se va organiza conform calendarului următor:
o 27.02.2017 orele 15.00 : termenul limită de depunere a dosarelor;
o 07.03.2017 ora 10:00 proba scrisa;
o 09.03.2017 ora 10:00 interviu
o Termene afişare rezultate : o zi lucratoare de la data finalizarii probei
o Termene depunere contestaţii : o zi lucrătoare de la afişarea rezultatelor, la fiecare probă
o Termene afişare rezultate contestaţii : o zi lucrătoare de la depunerea contestaţiillor
o Afişare rezultate finale :10.03.2017

Dosarele de concurs se depun la secretariatul Muzeului Judeţean Satu Mare, relaţii suplimentare se pot obţine la sediul institutiei, str. Vasile Lucaciu nr. 21, telefon 0261/737526 contabilitate . Persoana de contact-Păstean Dorina.
Sarcini și obiective pentru funcția de execuție:
• Asigura paza pe timp de zi și noapte;
• Evidenta strictă a intrării și ieșirii personelor în cadrul Bazei Arheologice Bobald;
• Participa la toate acțiunile solicitate de conducerea instituției;
• Respectă cu strictețe prevederile planului de paza al muzeului;
• Îndeplinește orice alte atribuții specifice funcției;
• Săptămânal efectuează curățenie generală la Baza Arheologică Bobald, inclusiv în curte;
• Solicită materiale de întreținere necesare;
• Primește și răspunde de folosirea corectă a materialelor de întreținere;
• Desfăsoară activități de salubrizare și înfrumusețare a spațiului din jurul clădirii;
• Mătură sau/și spală holurile și camerele clădirii ori decâte ori este nevoie;
• Curăță spațiile mari folosind aspiratoare, spală toate tipurile de ferestre și alte suprafețe de sticlă cu soluții de curățare;
• Curăță și dezinfectează chiuvete și alte încăperi sanitare;
• Răspunde de toate bunurile din dotare( obiecte de inventar, mijloace fixe);
• Nu consumă băuturi alcoolice în timpul programului de lucru;
• Cunoaște și respectă normele PSI și protecția muncii;
• Orice abateri vor fi penalizate conform prevederilor Codului Muncii.

Bibliografie :
• Legea 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor ;
• Legea 311/2003 a muzeelor si colecţiilor publice, cu modificările si completările ulterioare;
• Ordin Administrație Publică nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației;

Manager,
Pop Felician

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *