Concurs pentru ocuparea postului de Pedagog muzeal S II – studii superioare

 

MUZEUL  JUDETEAN  SATU  MARE, organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție, vacante, astfel:

 Pedagog muzeal S II – studii superioare – 1 post, Secția Relații cu Publicul

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

a)are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținândSpațiului Economic European și domiciliul în România;

b)cunoaște limba română, scris și vorbit;

c)are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d)are capacitate deplină de exercițiu;

e)are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familia sau de unitățile sanitare abilitate;

f)îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;

g)nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care impiedicăînfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu exceptia situației în care a intervenit reabilitarea.

Condițiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei contractuale de execuție sunt:

 • Studii superioare de specialitate: domenii ale studiului umanist (domeniu: științe ale educației, specializarea pedagogie);
 • Vechime în științe ale educației – 1 an;
 • Vechime în activitate într-o instituții muzeală de cel puțin un an;
 • Abilități bune de comunicare;
 • Cunoașterea unei limbi străine;
 • Cunoștințe operare calculator: Mirosoft Word, Microsoft Excel.

 

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurscare va conține următoarele documente:

a)cerere de înscriere la concurs adresatăconducătoruluiautorității sau instituției publice organizatoare;

b)copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

 1. c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 2. d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitateastudiilor, în copie;

e)cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;

f)adeverința medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;

g)curriculum vitae;

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

Încazul documentului prevăzut la alin. (1) lit. e), candidatul declarat admis la selecția dosarelor, care a depus la înscriere o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Actele prevăzute la alin. 1 lit. b)-d) vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

o 27.02.2017 ora 15.00: termenul limită de depunere a dosarelor;

o 07.03.2017 ora 10:00: proba scrisă;

o 09.03.2017 ora 10:00: interviu:

o Termen deafișarea rezultatelor: o zi lucrătoare de la data finalizării probei:

o Termen de depunere acontestațiilor: o zi lucrătoare de la afișarea rezultatelor, la fiecare probă:

o Termen deafișarea rezultatelor contestațiilor: o zi lucrătoare de la depunerea contestațiilor

o Afișarea rezultatelor finale :10.03.2017

 

Dosarele de concurs se depun la secretariatul Muzeului Județean Satu Mare, relații suplimentare se pot obține la sediul instituției, str. Vasile Lucaciu nr. 21, telefon 0261/737526 – Serviciul Contabilitate.Persoana de contact-Dorina Păștean.

Sarcini și obiective pentru funcția de execuție:

 • Îndeplinește sarcini de custodie, supraveghere și îndrumarea vizitatorilor la expozițiile organizate în cadrul secției
 • Preia pe baza de proces verbal bunurile culturale din inventarul expoziție organizate în cadrul secției, de care răspunde personal;
 • Acționează conform normelor de conservare a bunurilor care fac parte din patrimoniul cultural în orice situație respectându-le cu strictețe;
 • Participă la evidența și conservarea bunurilor culturale aflate în colecția secției, sub îndrumarea șefului de secție și în colaborare cu angajații secției;
 • Verifică permanent starea de conservare a obiectelor, precum și a clădirii în care se află obiectele și semnalează eventualele schimbări conducerii secției și a muzeului;
 • Asigură permanent curățenia în unitatea muzeala sau colecția de care este direct responsabil;
 • Monitorizează modificările intervenite în starea de conservare a obiectelor, înregistrând periodic valorile variațiilor de microclimat, propunând modalități de remediere;
 • Obiectele din propria gestiune vor fi date sau preluate numai pe baza documentelor aprobate de șeful ierarhic și către conducerea muzeului, ele vor cuprinde toate datele necesare identificării obiectului și perioada pe care se împrumută;
 • Execută după caz lucrările de întreținere și curățenie la unitățile muzeale (spălat, lipit, văruit, grădinărit)
 • Ajută la montări, demontări de expoziții precum și la muncă de conservare a obiectelor din expoziții;
 • Determină calitatea mediului ambient din spațiile în care sunt expuse sau depozitate bunuri de patrimoniu;
 • Asigură funcționarea corectă a aparatelor folosite pentru controlul condițiilor microclimatice;
 • Asigură aplicarea prevederilor normelor conservării în toate împrejurările în care obiectele sunt manipulate, ambalate și transportate;
 • Semnalează de urgență (sesizând factorii de conducere), sustragerile sau deteriorarea obiectelor muzeale;
 • Cunoașteși respectă în mod obligatoriu normele de conservare a bunurilor care fac parte din patrimoniul cultural; cunoașteși aplică legislația în domeniul protejării patrimoniului cultural, în special prevederile Legii 311/2003 privind muzeele șicolecțiile publice și a Legii 182/2000 privind protejarea și conservarea patrimoniului cultural național mobil;
 • Cunoașteși respectă normele de PSI șilegislația de protecția muncii;
 • Cunoașteși respectă prevederile regulamentului de organizare șifuncționare al Muzeului Județean Satu Mare, regulamentului de ordine interioară, îndeplinește orice alte ordine de serviciu date de conducerea muzeului.
 • Participa la cursuri de perfecționare;
 • Răspunde de toate documentele prelucrate și arhivate
 • Respecta modul de lucru impus de către instituție;

 

 

 

Bibliografie :

 • Legea 311/2003 a muzeelor și colecțiilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 182/2000 privind protejarea Patrimoniului Cultural National Mobil, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 

 

Manager,

Pop Felician

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *