Zilele Cooperării Europene 2015

BREAKING THROUGH COOLture – European values and common future HUSKROUA/1101/139 Lider: Satu Mare County Museum Partener:Transcarpathian Museum of Folk Architecture and Lifestyle Sala de conferinţă a Centrului Tehnologic de Inovare şi Afaceri, str. I.L. Caragiale nr. 1 – Lucrările simpozionului „Ziua Cooperării Europene – Rezultate şi perspective – Lansarea publicaţiilor rezultate în proiect – Vernisajul expozitiei „De la fir la costum” Sediul Muzeului Judeţean Satu Mare, b-dul V. Lucaciu 21

Continue reading »

Expoziție foto – Elemente arhitecturale în reședințele familiei Károlyi

Muzeul Județean Satu Mare – secția Carei și Consiliul Județean Satu Mare în colaborare cu FotoClub Vasile Vénig László și Direcția de Cultură Carei organizează o expoziție de fotografie la Castelul Károlyi din Carei. Tema expoziției este arhitectura, în special elementele arhitecturale comune care se regăsesc în castelele, conacele, palatele sau curiile familiei Károlyi. Vor fi expuse fotografii realizate de Dragoș Georgescu în următoarele locații: Balc, Carei, Derekegyház, Fehérvárcsurgó, Fót, Füzérradvány, Kőkapu, Lászlótanya, Macea, Nagymágocs, Parádfűrdő, Parádsasvár, Újpest și Szegvár. Vernisajul expoziției va fi duminică, 20 septembrie 2015 la ora 12:30 în sala de expoziții de la etajul castelului Károlyi din Carei. Vă așteptăm! [shashin type=”albumphotos” id=”10″ columns=”4″ size=”150″ ]

Continue reading »

Anunț – Concurs pentru ocuparea postului de contabil șef

MUZEUL  JUDETEAN  SATU  MARE, CUI 3897238, tel. 0261737526, fax 0261768761, email [email protected],  organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiiei contractuale de conducere vacante, astfel: Contabil şef – Serviciul Management, dezvoltare resurse umane Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt: -Studii superioare de lungă durată absolvite cu diploma de licenţă in domeniul stiinţelor economice – vechime minimă in domeniu 5 ani – bune cunoştinte de operare pe calculator. Concursul se va organiza conform calendarului următor: 01.10.2015 orele 15.00 : termenul limită de depunere a dosarelor; 09.10.2015 ora 10.00 : proba scrisa; 12.10.2015 ora 10.00 : interviu Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Muzeului Judeţean Satu Mare, str. Vasile Lucaciu nr. 21, telefon 0261/737526 contabilitate . Manager Felician Pop MUZEUL  JUDETEAN  SATU  MARE, organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de conducere, vacante, astfel: Contabil sef – Serviciul Management, dezvoltare resurse umane Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare: a)are cetatenia romana, cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinand Spatiului Economic European si domiciliul in Romania; b)cunoaste limba romana, scris si vorbit; c)are varsta minima reglementata de prevederile legale; d)are capacitate deplina de exercitiu; e)are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate; f)indeplineste conditiile de studii si, dupa caz, de vechime sau alte conditii specifice potrivit cerintelor postului scos la concurs; g)nu a fost condamnata definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului ori contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea. Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt: -Studii superioare de lungă durată absolvite cu diploma de licenţa in domeniul ştiinţelor economice – vechime minimă în domeniu 5 ani – bune cunoştinţe de operare pe calculator. Bibliografie : -Legea administratiei publice locale nr 215/2001, republicată, cu modificările si completările ulterioare -Legea nr 273/2006 privind finanţele publice locale cu modificările si completările ulterioare -Ordin Nr. 1792 /2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, cu modificarile si completarile ulterioare –Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare -Oronanta Guvernului Romaniei  nr. 119/1999 privind controlul intern /managerial si controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările si completările ulterioare -Ordinul  nr. 923 / 2014 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv şi a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfăşoară activitatea

Continue reading »

Expoziția ”Artiști plastici sătmăreni: LITTECZKY ENDRE (1880 – 1953)”

Muzeul Județean Satu Mare – Secția Artă, vernisează marți 8 septembrie 2015, ora 15:30, expoziția din seria Artiști plastici sătmăreni: LITTECZKY ENDRE (1880 – 1953). Artistul s-a născut la Carei în anul 1880, fiind fiul tipografului Litteczky Endre. În lucrările sale, Litteczky Endre a fost preocupat de viața celor săraci, afirmându-se ca un remarcabil portretist. Prin această expoziţie oferim posibilitatea publicului iubitor de artă sătmărean şi nu numai, să cunoască o parte a operei artistice a acestuia reintegrând-o în moștenirea artistică a Sătmarului Lucrările expuse fac parte din patrimoniul Secţiei de Artă dar și dintr-o colecție privată. Vă aşteptăm ! [shashin type=”albumphotos” id=”11″ columns=”4″ size=”150″ ]

Continue reading »

Anunț – Concurs pentru ocuparea postului de îngrijitor

MUZEUL  JUDETEAN  SATU  MARE, organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție, vacante, astfel: Ingrijitor– Serviciul Administrativ paza Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare: a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România; b) cunoaște limba română, scris și vorbit; c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale; d) are capacitate deplină de exercițiu; e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate; f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs; g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea. Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt: Ingrijitor– Serviciul Administrativ paza –       Studii medii –      experienta in domeniu constituie avantaj Bibliografie : – Legea 311/2003 a muzeelor si colectiilor publice, cu modificarile  si completarile ulterioare, cu modificarile ulterioare – Legea 477/2004 privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatile si institutiile publice , cu modificarile ulterioare -Ordinul  536 / 1997 pentru aprobarea Normelor de igiena şi a recomandărilor privind mediul de viaţa al populaţiei, cu modificarile ulterioare Concursul se va organiza conform calendarului următor: 10 septembrie 2015, ora 15:00: termenul limită de depunere a dosarelor; 15 septembrie 2015, ora 10.00: proba scrisa; 21 septembrie 2015, ora 10.00: interviu. Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente: cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare; copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz; copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică; carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie; cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează; adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior

Continue reading »