Concurs pentru ocuparea postului de Șef secție – studii superioare

MUZEUL JUDETEAN SATU MARE, organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de conducere, vacante, astfel:

Șef secție – studii superioare-1 post în cadrul Secției de Istorie
Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

a)are cetățenia româna, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținândSpațiului Economic European și domiciliul în România;
b)cunoaște limba română, scris și vorbit;
c)are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d)are capacitate deplină de exercițiu;
e)are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
f)îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
g)nu a fost condamnat/condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedicăînfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care l-ar face incompatibil/incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.
Condițiile specifice necesare în vederea participării la concurs și a ocupării funcției contractuale de conducere sunt:
• Studii superioare de specialitate de lungă durată- Facultatea de Istorie, titlu științific de doctor în istorie;
• Activitate științifică:
o minim 10 publicații de specialitate;
o minim 10 participări la sesiuni științifice interne sau internaționale;
• Vechime în domeniu 5 ani;
• Abilități bune de comunicare;
• Cunoașterea unei limbi de circulație internațională:
o Citit: nivel mediu
o Scris: nivel mediu
o Vorbit: nivel mediu
• Cunoștințe operare calculator: Mirosoft Word, Microsoft Excel;
• Cunoașterea legislației și a reglementărilor în vigoare din domeniul muzeal și din cel al cercetării în domeniu;
• Disponibilitate pentru program de lucru prelungit atunci când se impune;
• Disponibilitate de deplasare în țară și în străinătate în interesul serviciului;
• Experiență în realizarea de proiecte și accesarea de fonduri extrabugetare.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurscare va conține următoarele documente:
a)cerere de înscriere la concurs adresatăconducătoruluiautorității sau instituției publice organizatoare;
b)copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitateastudiilor, în copie;
e)cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
f)adeverința medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
g)curriculum vitae;
Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.
Încazul documentului prevăzut la alin. (1) lit. e), candidatul declarat admis la selecția dosarelor, care a depus la înscriere o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.
Actele prevăzute la alin. 1 lit. b)-d) vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.
Concursul se va organiza conform calendarului următor:
o 27.02.2017 ora 15.00: termenul limită de depunere a dosarelor;
o 07.03.2017 ora 10:00: susținerea lucrării;
o 09.03.2017 ora 10:00: interviu;
o Termen de afișarea rezultatelor: o zi lucrătoare de la data finalizării probei;
o Termende depunere a contestațiilor: o zi lucrătoare de la afișarea rezultatelor, la fiecare probă;
o Termende afișare a rezultatelorcontestațiilor: o zi lucrătoare de la depunerea contestațiilor;
o Afișarea rezultatelor finale:10.03.2017

Dosarele de concurs se depun la secretariatul Muzeului Județean Satu Mare, relații suplimentare se pot obține la sediul instituției, str. Vasile Lucaciu nr. 21, telefon 0261/737526, Serviciul Contabilitate.Persoana de contact-Dorina Păștean.
Sarcini și obiective pentru funcția de conducere:
• Implementarea strategiei din planul de management al muzeului pe domeniul de activitate al secției muzeale;
• Elaborarea programului anual de activități și a bugetului secției, conform planului de management al managerului;
• Întocmirea rapoartelor/situațiilor anuale/periodice privind activitatea desfășurată în cadrul secției;
• Organizarea de manifestări științifice, expoziții și activități cultural/ educative;
• Participare și coordonarea activității de evidență științifică, proiecte de cercetare, popularizare a secției și măsurilor de conservare și păstrare a colecțiilor;
• Acordarea de consultanță și consiliere de specialitate managerului în vederea luării unor decizii eficiente în ceea ce privește secția muzeală;
• Evaluarea anuală/periodică a personalului din subordine;
• Participarea la elaborarea regulamentelor și procedurilor interne de reglementare a activității muzeului.

Proiectul de dezvoltare a secției trebuie să cuprindă:
• Scurtă sinteză a mediului socio-cultural în care se desfășoară activitatea Muzeului Județean Satu Mare;
• Analiza activității secției, a resurselor și a colecțiilor existente și propuneri privind dezvoltarea acestora;
• Strategia, programele și planul de acțiuni concrete (pe anul 2017 și extins pe perspectivă multianuală) pentru îndeplinirea atribuțiilor specifice funcției de organizare, coordonare și dezvoltare a activității secției.
Notă: evaluarea proiectului se va face pe baza previziunii rezultatelor în domeniile principale ale activității muzeale, în special activitatea de evidență și îmbogățire a colecțiilor, numărul de vizitatori atrași și venit propriu realizat.
Bibliografie:
• Legea 311/2003 a muzeelor și colecțiilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
• Legea nr. 182/2000 privind Protejarea Patrimoniului Cultural Național Mobil, republicată, cumodificările și completările ulterioare;
• Hotărârea nr. 886/2008 pentru aprobarea normelor de clasare a bunurilor culturale mobile;
• Hotărârea nr. 1546/2003 pentru aprobarea normelor de clasare a bunurilor culturale mobile;
• Ordinul 2035/2000 pentru aprobarea normelor metodologice privind evidența, gestiunea și inventarierea bunurilor culturale deținute de muzee, colecții publice, case memoriale, centre de cultură și alte unități de profil, cu modificările și completările ulterioare.
• Ordin nr. 2861/2009 pentru aprobarea normelor privind organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii;
• Ordin MCC nr. 2057/2007 pentru aprobarea Criteriilor de Acreditare a Muzeelor și a Colecțiilor Publice;
• Regulament de organizare și funcționare al Muzeului Județean Satu Mare aprobat prin H.C.J. nr. 145/2016.
Manager,
Pop Felician

Leave a Reply

Email cím (nem tesszük közzé) A kötelezően kitöltendő mezőket * karakterrel jelöljük