Anunț – Concurs pentru ocuparea postului de îngrijitor

MUZEUL  JUDETEAN  SATU  MARE, organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție, vacante, astfel: Ingrijitor– Serviciul Administrativ paza Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare: a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România; b) cunoaște limba română, scris și vorbit; c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale; d) are capacitate deplină de exercițiu; e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate; f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs; g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea. Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt: Ingrijitor– Serviciul Administrativ paza –       Studii medii –      experienta in domeniu constituie avantaj Bibliografie : – Legea 311/2003 a muzeelor si colectiilor publice, cu modificarile  si completarile ulterioare, cu modificarile ulterioare – Legea 477/2004 privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatile si institutiile publice , cu modificarile ulterioare -Ordinul  536 / 1997 pentru aprobarea Normelor de igiena şi a recomandărilor privind mediul de viaţa al populaţiei, cu modificarile ulterioare Concursul se va organiza conform calendarului următor: 10 septembrie 2015, ora 15:00: termenul limită de depunere a dosarelor; 15 septembrie 2015, ora 10.00: proba scrisa; 21 septembrie 2015, ora 10.00: interviu. Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente: cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare; copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz; copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică; carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie; cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează; adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior

Continue reading »

Anunț – Concurs pentru ocuparea postului de contabil șef

MUZEUL  JUDETEAN  SATU  MARE, organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de conducere, vacante, astfel: Contabil sef – Serviciul Management, dezvoltare resurse umane Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare: a)are cetatenia romana, cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinand Spatiului Economic European si domiciliul in Romania; b)cunoaste limba romana, scris si vorbit; c)are varsta minima reglementata de prevederile legale; d)are capacitate deplina de exercitiu; e)are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate; f)indeplineste conditiile de studii si, dupa caz, de vechime sau alte conditii specifice potrivit cerintelor postului scos la concurs; g)nu a fost condamnata definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului ori contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea. Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt: -Studii superioare de lunga durata absolvite cu diploma de licenta in domeniul stiintelor economice – vechime minima in domeniu 5 ani – bune cunostinte de operare pe calculator. Bibliografie : -Legea administratiei publice locale nr 215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare -Legea nr 273/2006 privind finantele publice locale cu modificarile si completarile ulterioare -Ordin Nr. 1792 /2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, cu modificarile si completarile ulterioare –Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare -Oronanta Guvernului Romaniei  nr. 119/1999 privind controlul intern /managerial si controlul financiar preventiv, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare -Ordinul  nr. 923 / 2014 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv şi a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfăşoară activitatea de control financiar preventiv propriu -Hotărârea nr. 1031/1999 pentru aprobarea Normelor metodologice privind înregistrarea în contabilitate a bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale, cu modificarile si completarile ulterioare –Ordinul nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii, cu modificarile si completarile ulterioare –Legea 53 /2003 Codul muncii, cu modificarile si completarile  ulterioare – Legea 311/2003 a muzeelor si colectiilor publice, cu modificarile  si completarile ulterioare – Legea nr. 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural national mobil, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare – Ordinul 2035/2000 pentru aprobarea Normelor metodologice privind evidenţa, gestiunea şi inventarierea bunurilor culturale deţinute de muzee, colecţii publice, case memoriale, centre de cultură şi alte unităţi de profil,  cu modificarile si completarile ulterioare – Legea 26/2008 privind protejarea patrimoniului cultural imaterial Concursul

Continue reading »

Anunț – Concurs pentru ocuparea postului de muzeograf debutant

MUZEUL  JUDETEAN  SATU  MARE, organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale de execuție, vacante, astfel: Muzeograf debutant – Sectia Etnografie Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare: a)are cetatenia romana, cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinand Spatiului Economic European si domiciliul in Romania; b)cunoaste limba romana, scris si vorbit; c)are varsta minima reglementata de prevederile legale; d)are capacitate deplina de exercitiu; e)are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate; f)indeplineste conditiile de studii si, dupa caz, de vechime sau alte conditii specifice potrivit cerintelor postului scos la concurs; g)nu a fost condamnata definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului ori contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea. Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt: 1 Muzeograf debutant : –   Studii superioare de lunga durata absolvite cu diploma de licenta in domeniul stiintelor socio umaniste –      Cunostinte operare calculator –      Abilitati bune de comunicare –      Cunoasterea unei limbi straine Bibliografie : – Legea 311/2003 a muzeelor si colectiilor publice, cu modificarile  si completarile ulterioare – Legea nr. 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural national mobil, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare – Ordinul 2035/2000 pentru aprobarea Normelor metodologice privind evidenţa, gestiunea şi inventarierea bunurilor culturale deţinute de muzee, colecţii publice, case memoriale, centre de cultură şi alte unităţi de profil,  cu modificarile si completarile ulterioare – Legea 26/2008 privind protejarea patrimoniului cultural immaterial – –Legea 53 din 2003 Codul muncii, cu modificarile si completarile  ulterioare Concursul se va organiza conform calendarului următor: 28 august 2015, ora 15:00: termenul limită de depunere a dosarelor; 02 septembrie 2015, ora 10.00: proba scrisa; orele 13.00 : interviu. Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente: a)cerere de inscriere la concurs adresata conducatorului autoritatii sau institutiei publice organizatoare; b)copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, dupa caz; c) copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari, precum si copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau institutia publica; d) carnetul de munca sau, dupa caz, adeverintele care atesta vechimea in munca, in meserie si/sau in

Continue reading »

Kiállítás – A fáraók Egyiptoma

Megtekinthető: 2015.február 19-május 10. Belépőjegy: Felnőtt: 3 RON Gyermek: 2 RON Közreműködnek: Erdélyi Nemzeti Történelmi Múzeum,Kolozsvár / Brukenthal Nemzeti Múzeum,Nagyszeben /Astra Múzeum,Nagyszeben / Máramaros Megyei Történelmi és Régészeti Múzeum, Nagybánya / Körösvidéki Múzeum,Nagyvárad / Szilágy Megyei Múzeum, Zilah / Dák és Római Civilizáció Múzeuma,Déva / Tőrténelmi Múzeum, Torda/ Móra Ferenc Múzeum, Szeged SZATMÁR MEGYEI MÚZEUM B-dul Vasile Lucaciu 21 [shashin type=”albumphotos” id=”8″ columns=”4″ size=”150″ ]

Continue reading »