Anunț – Concurs pentru ocuparea postului de muzeograf debutant

MUZEUL  JUDETEAN  SATU  MARE, organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale de execuție, vacante, astfel:

  1. Muzeograf debutantSectia Etnografie

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

a)are cetatenia romana, cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinand Spatiului Economic European si domiciliul in Romania;
b)cunoaste limba romana, scris si vorbit;
c)are varsta minima reglementata de prevederile legale;
d)are capacitate deplina de exercitiu;
e)are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate;
f)indeplineste conditiile de studii si, dupa caz, de vechime sau alte conditii specifice potrivit cerintelor postului scos la concurs;
g)nu a fost condamnata definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului ori contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea.
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

1 Muzeograf debutant : –   Studii superioare de lunga durata absolvite cu diploma de licenta in domeniul stiintelor socio umaniste

–      Cunostinte operare calculator

–      Abilitati bune de comunicare

–      Cunoasterea unei limbi straine

Bibliografie :

Legea 311/2003 a muzeelor si colectiilor publice, cu modificarile  si completarile ulterioare

Legea nr. 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural national mobil, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare

Ordinul 2035/2000 pentru aprobarea Normelor metodologice privind evidenţa, gestiunea şi inventarierea bunurilor culturale deţinute de muzee, colecţii publice, case memoriale, centre de cultură şi alte unităţi de profil,  cu modificarile si completarile ulterioare

Legea 26/2008 privind protejarea patrimoniului cultural immaterial

– –Legea 53 din 2003 Codul muncii, cu modificarile si completarile  ulterioare

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

  • 28 august 2015, ora 15:00: termenul limită de depunere a dosarelor;
  • 02 septembrie 2015, ora 10.00: proba scrisa; orele 13.00 : interviu.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

a)cerere de inscriere la concurs adresata conducatorului autoritatii sau institutiei publice organizatoare;
b)copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, dupa caz;
c) copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari, precum si copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau institutia publica;
d) carnetul de munca sau, dupa caz, adeverintele care atesta vechimea in munca, in meserie si/sau in specialitatea studiilor, in copie;”

e)cazierul judiciar sau o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale care sa-l faca incompatibil cu functia pentru care candideaza;
f)adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate;
g)curriculum vitae;

Adeverinta care atesta starea de sanatate contine, in clar, numarul, data, numele emitentului si calitatea acestuia, in formatul standard stabilit de Ministerul Sanatatii.
In cazul documentului prevazut la alin. (1) lit. e), candidatul declarat admis la selectia dosarelor, care a depus la inscriere o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale, are obligatia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai tarziu pana la data desfasurarii primei probe a concursului.
Actele prevazute la alin. 1 lit. b)-d) vor fi prezentate si in original in vederea verificarii conformitatii copiilor cu acestea.”

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Muzeului Judetean Satu Mare, str. Vasile Lucaciu nr. 21, telefon 0261/737526 contabilitate .

Manager

Felician Pop

Muzeul Judetean Satu Mare

Str. Vasile Lucaciu nr. 21

CF 3897238

Nr.  2893/31.08.2015

Proces verbal

Comisia numită prin dispoziţia 76/12.08.2015, Nr.2641/12.08.2015 s-a întrunit azi 31.08.2015 în vederea selectării dosarelor depuse pentru ocuparea postului de muzeograf debutant, pe durată nedeterminată, din data de 02.09.2015.

Comisia de concurs a verificat si validat dosarele depuse de candidaţi pentru participarea la concursul de muzeograf debutant – durată nedeterminată din data de 02.09.2015.

Rezultatele selecţionării dosarelor sunt:

Nr. crt

Funcţia scoasă la concurs

Numele si prenumele candidaţilor

Rezultatul

Selecţionarii dosarelor

Observatii

1

Muzeograf debutant – studii superioare

Oltean Tamas – Zoltan

Admis

2

Muzeograf debutant – studii superioare

Iulia Liana Georgiana Stan

Admis

3

Muzeograf debutant – studii superioare

Cărăian Monica Denisa

Admis

4

Muzeograf debutant – studii superioare

Lukacs Anamaria Lavinia

Admis

Rezultatele selectării dosarelor au fost afişate la sediul  si site – ul Muzeului Judeţean Satu Mare,

Membri comisiei:

Lobonţ Puşcaş Maria Magdalena – şef sectie                                  ________________

Porumbăceanu Claudiu Petru – cercetător ştiinţific                         ________________

Baloş Marius – muzeograf                                                                ________________

Secretar comisie:

Sanţa Ioan Silviu – Inspector de specialitate                                      ________________

 

Raportul   final al concursului

 

Functia Muzeograf debutant (sectia etnografie)  –durata nedeterminată

Informatii privind selecţia dosarelor

Data selecţei dosarelor: 31.08.2015
Numele si prenumele candidatului Rezultatul selectiei dosarelor Motivul respingerii dosarului
1. Oltean Tamas – Zoltan

Admis

2.Iulia Liana Georgiana Stan

Admis

3.Cărăian Monica Denisa

Admis

4.Lukacs Anamaria Lavinia

Admis

Observaţii formulate de către membrii comisiei:
 

Informaţii privind proba scrisă

Data si ora desfăsurării probei scrise: 02.09.2015, ora 10.00
Numele si prenumele candidatului Punctajul final al probei scrise

Rezultatul

1.Oltean Tamas – Zoltan

18,00

Respins

2.Iulia Liana Georgiana Stan

50,00

Admis

3.Cărăian Monica Denisa

53,33

Admis

4.Lukacs Anamaria Lavinia

56,00

Admis

 

Informatii privind interviul

 

Data si ora desfăsurării interviului: 02.09.2015, ora 13.00

 

Numele si prenumele candidatului

Punctajul final al interviului

Rezultatul
1. Iulia Liana Georgiana Stan

57,33

Respins

2.Cărăian Monica Denisa

81,66

Admis

3.Lukacs Anamaria Lavinia

50,00

Respins

 

Rezultatul final al concursului

Numele si prenumele candidatului Punctajul final al concursului

Rezultatul

1. Cărăian Monica Denisa

67,49

Admis

2. Iulia Liana Giorgiana Stan

53,66

Respins

3.lukacs Anamaria Lavinia

53,00

Respins

 

 

 
Lobonţ Puscaş Maria Magdalena

72.50

Porumbăcean Claudiu Petru

72,50

Balos  Marius

57,50

Secretarul comisiei.Sanţa Ioan Silviu

 

   

In urma promovării concursului, candidatul  urmează  să se prezinte la  locul de muncă în termen de 15 zile calendaristice de la data afişării.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *